Ulusoypark

KURUMSAL

Yönetim Yaklaşımı

Ulusoypark, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, sosyal paydaşları nezdinde güven yaratan bir yönetim anlayışını savunmaktadır. Bu çerçevede, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Davranış Kurallarına ve Standartlarına kesin olarak uyum, Ulusoypark'ın temel ilkelerinden biridir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Ulusoypark ve bağlı şirketlerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ayrıntılı ve açık bir biçimde şirket faaliyet raporlarına işlenmektedir.

Aktif Katılımcılık
Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak, yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve dinamik ve yenilikçi her türlü öneriye açık olmaktır.

Stratejik Yaklaşım
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetirken uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak ve Holding Şirketlerini daha iyiye ve mükemmele sevk etmek.

 

Sakcay Digital Solutions